Prevención de Riesgos Laborales, ATEXGA
Prevención de Riesgos Lalorais
Galego Galego Castelán Castelán

Contorno virtual para a prevención de riscos laborais no sector textil

 
Sobre nós
¿Que é ATEXGA Prevención?
¿Cal é a finalidade?
¿A quen vai dirixido?
 
Lexislación e Normativa de Prevención Riscos Laborais
Guía de Prevención de Riscos
Laborais no sector textil
Estudo de sustancias nocivas
na industria téxtil
Novo Regulamento REACH
 
Barómetro de Prevención de
Riscos Laborais
Directivos
Traballadores
Portada - Barometro directivos - ATEXGA Prevención

Barómetro: Traballadores

ENQUISA DIRIXIDA A TRABALLADORES DO SECTOR TEXTIL GALEGO

A. Datos básicos

Denominación Empresa
Localidade
Sexo: Home Muller Idade < 25 25-35 35-45 > 45
Posto de traballo que ocupa
Titulación que posee
Canto tempo leva nesta empresa
Canto tempo leva traballando no posto actual

B. Política organizativa da empresa


1. Na empresa onde vostede traballa…

Colaborase en proxectos, asociacións, iniciativas, etc.

Existen diferenzas de trato e oportunidades entre os traballadores

As personas son consideradas como peza clave para a supervivencia da mesma

Sempre que é posible delegase poder executivo e decisional aos empregados.

Realizanse reunións periódicas con traballadores das diferentes área da empresa.

Proporcionase a cada persoa os medios axeitados e suficientes, formación incluida


B. Prevención de Riscos Laborais


1. Por orden de importancia, ¿Cales de estos aspectos valora vostede máis?

 
Formación
Información
Productividade
Seguridade Laboral
Evitar Sancións

 

2. ¿Cales dos seguintes equipos de protección individual (EPI´S) se utilizan na súa empresa?

Casco

Gafas

Guantes

Zapatos de seguridade

Uniforme

Outros, Cáles?

 

3. ¿Qué sistemas de señalización se utilizan na súa empresa?

Señais

Carteis

Sistemas de iluminación (Vías de evacuación, saÍdas de emerxencia…)

Outros

Ningún


4. ¿Qué necesidades ou carencias atopa vostede na súa empresa en materia de Prevención de Riscos Laborais?

Formación

EPI´S (Equipo de Protección Individual) necesario para o manexo de sustancias nocivas

Ventilación nos localis de traballo

Falta de concienciación por parte dos traballadores

Outros, Cáles?


5. ¿Utilizanse sustancias químicas na súa empresa?

No

Si, ¿Cáles?

C. Formación


1. ¿Pode a empresa contribuir ao desenvolvemento da carreira profesional dun traballador?

MOITO: A Empresa é a principal impulsadora da promoción profesional dos/as traballadores/as. Ten que haber motivación por ambos lados.

ALGO: A Empresa pode facilitar pero é o traballador o que debe prepararse e buscar a súa promoción profesional.

NADA: A promoción profesional é algo independente a empresa porque pertence aos obxetivos personais de cada traballador.

 

2. ¿Realizanse algunas das seguintes actividades formativas na súa empresa?

Conferencias

Cursos

Guías

Xornadas divulgativas

Ferias

Seminarios

Outros, Cáles?


3. ¿Cre que sería convinte realizar máis cursos formativos para os empreados?

No

Si, ¿Cáles?

 

4. ¿Existen profesionais responsables da Prevención de Riscos Laborais na súa empresa?

No

Si


D. Opinión dos traballadores acerca da Prevención de Riscos Laborais

¿Con qué dificultades pensa vostede que se atopa na actualidade a súa empresa?

Medio Ambiente

Condicións Laborais

Novos mercados e formas de comercialización

Conductas Personais

Competencia

Normativas

Outros, Cáles?

 

Xunta de Galicia, Conselleria de Traballo - Dirección Xeral de  Relacións Laborais    Atexga   Unión Europea, Fondo Social Europeo