Prevención de Riesgos Laborales, ATEXGA
Prevención de Riesgos Lalorais
Galego Galego Castelán Castelán

Contorno virtual para a prevención de riscos laborais no sector textil

 
Sobre nós
¿Que é ATEXGA Prevención?
¿Cal é a finalidade?
¿A quen vai dirixido?
 
Lexislación e Normativa de Prevención Riscos Laborais
Guía de Prevención de Riscos
Laborais no sector textil
Estudo de sustancias nocivas
na industria téxtil
Novo Regulamento REACH
 
Barómetro de Prevención de
Riscos Laborais
Directivos
Traballadores
Portada - Barometro - ATEXGA Prevención

Barómetro

¿Que é o Barómetro de Prevención de Riscos Laborais?

Atexga Prevención é un proxecto desenvolvido pola Asociación Téxtil de Galicia que ten por finalidade proporcionar información actualizada a empresas, e traballadores/as do sector téxtil é confección de Galicia sobre a normativa de prevención de riscos laborais, así como posibilitar un espazo de encontro, de todos aqueles implicados na prevención de riscos laborais vinculados ao sector téxtil ? confección.

En base aos obxectivos do proxecto, deseñouse a enquisa "Barómetro de Prevención de Riscos Laborais", que ten como fin analizar procedementos para a integración da prevención en empresas téxtiles, a partir dunha actuación integral que comprende a promoción, a análise, control e establecemento de vías de colaboración e cooperación empresarial en materia de prevención.

A hipótese de partida na que se sustentan os obxectivos do barómentro é a seguinte: "As empresas galegas do sector téxtil deben avanzar cara a unha actuación efectiva en materia de prevención de riscos laborais debido a:

  • Un gran número delas son Peme e non contan con recursos organizativos orientados á avaliación e xestión de medidas de prevención de riscos laborais.

  • Non existe un coñecemento homogéneo e exhaustivo sobre medidas de prevención de riscos laborais especificamente dirixidos ao sector téxtil.

  • É necesario fomentar a colaboración e cooperación empresarial nesta materia como estímulo para unha maior sensibilización e responsabilidade en materia de prevención de riscos laborais.

Para garantir un adecuado control dos riscos aos que os traballadores poden verse expostos, é necesario que tanto estes como o persoal con mando teñan claro coñecemento dos mesmos e dos factores que os orixinan, xa sexan materiais, ambientais, humanos ou organizativos, e esta ferramenta permitiranos coñecer o alcance deste coñecemento.

¿ Cal é a metodoloxía aplicada?

O Barómetro de Prevención deseñouse considerando dous colectivos diferenciados, e xa que logo analizados de forma diversa:

  • Traballadores/as do sector téxtil — confección de Galicia.

  • Directivos de empresas do sector téxtil — confección de Galicia.

Sobre os colectivos definidos, deseñouse dous cuestionarios diferenciados, pero que seguen un mesmo esquema, baseados nos seguintes bloques de preguntas:

Bloque 1: Datos Básicos

Ten como fin a identificación das entidades participantes nesta enquisa e dos territorios nos que están situados.

Bloque 2: Política Organizativa da Empresa

Para este bloque, a definición de ítems e indicadores que se recolleron teñen como fin determinar aspectos como a organización do traballo, as relacións laborais, os valores da empresa e as relacións coa contorna empresarial e social.

Bloque 3: Política de Prevención de Riscos Laborais

Neste bloque búscase obter información relativa á existencia de departamentos/profesionais responsables do seu implementación, detección de necesidades neste ámbito, tipo de melloras, opinión sobre necesidades non cubertas ou ámbitos de mellora e actividades de sensibilización e promoción da prevención de riscos laborais

¿Por que debo colaborar na cumplimentación do barómetro?

Consideramos que se debe colaborar cumprimentando os cuestionarios oportunos, por parte de todos aqueles que traballan no ámbito do sector téxtil confección e especialmente a aqueles traballadores/as vinculados á implantación de medidas de prevención de riscos laborais, toda a información que neste espazo plásmase vai dirixida a vostede, e ten a finalidade de axudar no desenvolvemento sostible do sector, sobre todo enfocado cara á mellora das condicións e calidades da prevención de riscos laborais.

Todos aqueles que colaboren connosco estarannos axudando ao deseño de políticas de integración da prevención nas empresas do sector téxtil-confección, buscando, a través da súa participación, o desenvolvemento futuro de novas iniciativas no ámbito da prevención de riscos laborais, podendo conseguir tal fin grazas á súa colaboración, opinión e valoración, polo que de antemán dámoslle as grazas.

Consideramos oportuno deixar patente a política de confidencialidade seguida pola nosa entidade acerca dos datos persoais e profesionais:

  • A información achegada será utilizada por Atexga única e exclusivamente para o desenvolvemento deste proxecto.

  • Se existe expreso requirimento da entidade financiadora do proxecto, esta información poderá ser remitida á mesma con finalidade de supervisión e control.

  • Unha vez devandita información pasa a coñecemento da entidade financiadora esta comprométese a protexela acolléndose á Lei Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Barómetro para directivos

Barómetro para Traballadores

 
 
  Contacte con Atexga.com
Novo Regulamento REACH

Xunta de Galicia, Conselleria de Traballo - Dirección Xeral de  Relacións Laborais    Atexga   Unión Europea, Fondo Social Europeo